ការកក់ទីតាំង

យើងបានបញ្ចប់ការសាងសង់អាគាទីមួយរួចរាល់ហើយ ប៉ុន្តែអាគាទី២ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការសាងសង់ ដូចនេះហើយយើងនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នក ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ក្នុងការសាងសង់។

 
 
ថ្ងៃមកដល់
ថ្ងៃមកដល់
Booking_Banners.jpg
Booking_Banners_2.jpg