ទស្សនកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន

យើងមានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកអ្នកទៅកន្លែងផ្សេងៗ ដូចជាកោះទន្សាយ ព្រៃកោងកាង ស្រែអំបិល និងភ្នំបូគោជាដើម។


 
Photo by Fabulous Fabs - Rabbit Island - a 25 minute boat ride from Shalom Valley

Photo by Fabulous Fabs - Rabbit Island - a 25 minute boat ride from Shalom Valley

 
 
Photo by Douglas Jones Jr. - Salt Flats, Kep

Photo by Douglas Jones Jr. - Salt Flats, Kep

Photo by VoyageVixen2 - Mangroves, Kep

Photo by VoyageVixen2 - Mangroves, Kep

photo_2.jpg
Photo by Marc Uhlig , Mangroves, Kep

Photo by Marc Uhlig, Mangroves, Kep

photo_3.jpg
Photo by James Antrobus - Salt Flats, Kep

Photo by James Antrobus - Salt Flats, Kep

Photo by JmBaud - Rabbit Island, Cambodia

Photo by JmBaud - Rabbit Island, Cambodia

Photo by Travolution360 - Bokor Mountain, Kampot

Photo by Travolution360 - Bokor Mountain, Kampot

Photo by Travolution360 - Bokor Mountain, Kampot

Photo by Travolution360 - Bokor Mountain, Kampot